Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 28 มิถุนายน 2564
โครงการ “การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” 28 มิถุนายน 2564
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2564 28 มิถุนายน 2564
โครงการปฐมนิเทศกลุ่มย่อย 28 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ขั้นต้น) 19 ตุลาคม 2563
งานบริหารบุคคลได้รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 19 ตุลาคม 2563
โครงการ“การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเตรียมความพร้อมก่อนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” 30 กรกฎาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ 30 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1/2563 13 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2563 13 กรกฎาคม 2563

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.