คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง แต่งตั้งบุุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและผู้ตรวจเวรภายใน (หญิง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่