Get Adobe Flash player
แสดง # 
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายปฏิบัติการ 27 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิ 1 ทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษ 24 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี 23 พฤษภาคม 2559
ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี และผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญเลิศ พรมสิทธิ์ 09 พฤษภาคม 2559
วัน ฯพณฯ บุญชง วีสมหมายประจำปี 2559 19 เมษายน 2559
งานบริหารบุคคล เข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ 08 เมษายน 2559
ภาพกิจกรรม วัดสัดส่วนบุคลากร เพื่อตัดสูทสวัสดิการมหาวิทายาลัย 04 เมษายน 2559
งานบริหารบุคคลรับรายงานตัวและปฐมนิเทศย่อย 1 เมษายน 2559 01 เมษายน 2559
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 11 มีนาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 09 มีนาคม 2559

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.