Get Adobe Flash player

201409948 1304353496633646 8600050236720403926 n

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. งานบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการ “การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ณ ห้องราชมรรคา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแบบประเมินค่างาน รวมถึงทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

 

 

 

   

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.