167493046 1257532044649125 8604074487347357095 n

 

วันที่ 2 และวันที่ 5 เมษายน 2564 งานบริหารงานบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อง 9313 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร โดยมีบุคลากรบรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 16 คน
สายสนับสนุน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกฎระเบียบ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย