IMG 8429

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 9901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
งานบริหารบุคคล ได้ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ขั้นต้น) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิศาล สุขขี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการคิดภาระงานของสายวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วยการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและการต่อสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ต่อไป