Get Adobe Flash player

S 40230927

 

ในห้วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับรายงตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7ราย  

ประกอบด้วย พนักงานวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  2 สาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิชาอาชีวอนมัยฯ จำนวน 3 ราย 2.สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ จำนวน 1 ราย และพนักงานสนับสนุน จำนวน  3 ราย ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ราย และ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 2  ราย งานบริหารบุคคลได้มีการปฐมนิเทศกลุ่มย่อยพร้อมทั้งร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน

 
        

 

 

 

   

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.