Get Adobe Flash player

IMG 8321

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น.

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop)
การเตรียมความพร้อมก่อนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

ณ ห้อง 9313 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

     โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง
แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ผู้ช่วยอธิการบดีและเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ บรรยายเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เพื่อนำมาประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการ มีการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

        

 

 

 

   

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.