Get Adobe Flash player

S 32448517

 

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 9313 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 งานบริหารบุคคลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ  โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และสร้างทักษะเชิงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำนึกในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.