S 28147729

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550

งานบริหารบุคคล ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1/2563  โดยมี อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้ขอยื่นตำแหน่งทางวิชาการทั้งสิ้น 7 ราย เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ราย รองศาสตราจารย์ 4 ราย