88961059 971179416617724 5991152462189297664 o

 

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ถนอม อินทรกำเนิด ศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาการอเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นปีแรกในการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการบริหารมหาวิทยาลัยและกระบวนงานด้านต่างๆในระดับสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด และเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้บริหารในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนงานและวิธีดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระยะยาวต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าสำนักงานแต่ละสำนัก หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท เหลืองบุตรนาค พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้