87382342 969085823493750 8568414237456596992 n

 

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ขั้นต้น)

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง เป็นประธานในการประชุม  เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินบุคลากร การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและการต่อสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ต่อไป