IMG 8123

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยลัย (ก.บ.ม.)
ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุมจิโรจน์ โชติพันธุ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 2550
โดยมี ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้