23

 

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายขยายผล

ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

"หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๔/๖๒ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"

ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ         โดยหัวข้อการบรรยายในครั้งนี้ มีเนื้อห้าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีต จนถึงรัชกาลปัจจุบัน และการปฏิบัติของจิตอาสา รวมถึงหน้าที่ของพลเมืองทีดี ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมรับฟังจำนวนประมาณ 1,619 คน