002

 

เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563  งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1 /2563

ณ ห้อง 9313 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรตลอดจน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย รวมทั้งกฎระเบียบ

ข้อบังคับ สวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและเป็นการเสริมสร้างจริยธรรม  เจตคติที่ดีของบุคลากรบรรจุใหม่

ในการทำงานให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และความสามัคคีในหมู่คณะ

โดยมี อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  นาเพีย รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้