เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560  งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร
บรรจุใหม่ ครั้งที่ 1 /2563 ณ รุง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร 
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้