เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร งานบริหารบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้