เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 โดยมี ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้