วันที่ 29 สิงหาคม 2559 งานบริหารบุคคล
จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ขั้นต้น)
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี
เป็นประธานเปิดการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน