เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 งานบริหารบุคคลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเทคนิคการเขียน
บทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความทางวิชาการ
เพื่อเข้าประเมินสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และในการอบรมครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยโครงการได้จัดขึ้นที่
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ