Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 งานบริหารบุคคลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเทคนิคการเขียน
บทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่"  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความทางวิชาการ
เพื่อเข้าประเมินสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และในการอบรมครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยโครงการได้จัดขึ้นที่
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.