เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 งานบริหารบุคคลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น"
เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ค่างานและขั้นตอนการประเมินเพื่อเข้า
สู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับ
เกียรติจาก นางบุษยมาส แสงเงิน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยโครงการได้จัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ