Get Adobe Flash player

 

      เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 งานบริหารบุคคลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น"
เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ค่างานและขั้นตอนการประเมินเพื่อเข้า
สู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับ
เกียรติจาก นางบุษยมาส แสงเงิน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยโครงการได้จัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.