เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับรายงานตัวบุคลากร
ที่บรรจุใหม่
และทำการปฐมนิเทศย่อย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
(ประธาน) และ นายจรัส โนนกอง หัวหน้างานบริหารบุคคล
เป็นผู้ให้การต้อนรับการรายงานตัวและปฐมนิเทศในครั้งนี้