Get Adobe Flash player
 


    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.20 น. งานบริหารบุคคลได้จัดโครงการ "รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
ปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6" ขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พัฒนาคน บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ เพื่อสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่และเปิดโอกาสให้บุคลากรทำกิจกรรมที่ดี มีศิลธรรม และสร้างสรรค์
    โดยในการเปิดโครงการครั้งนี้ ทางงานบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจาก
ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ และมีบุคลากร
มหาวิทยาลัยนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมในการเปิดโครงการในครั้งนี้ 

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.