เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. งานบริหารบุคคลได้จัดประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550 ในการประชุมในครั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดพิธี
และมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อุนายกสภา
มหาวิทยาลัย, นายสถิตย์ ชนะชัย กรรมการส่งเสริมกิจการฯ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต
อานุภาพแสนยากร อธิการบดี ได้บรรยายและแจ้งข้อราชการ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ