เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. งานบริหารบุคคล ได้จัดประชุมงานบริหารบุคคล
ครั้งที่ 5/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559,
การจัดทำกรอบอัตรากำลังเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และงานอื่น ๆ ในแต่ละฝ่ายงานในสังกัด
โดยในการประชุมดังกล่าว มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับ 
งานบริหารบุคคลเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้