เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. งานบริหารบุคคล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยมีตัวแทนบุคลากร
ในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำข้อมูลดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
นายจรัส โนนกอง หัวหน้างานบริหารบุคคล และนางสาวภัสร์ศศิร์ สารพันธุ์ บุคลากร เป็นวิทยากร 
ในการวิเคราะห์ค่างาน ดังกล่าว