เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. งานบริหารบุคคล ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิ 1 ทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 และการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
ผศ.กนก โตสุรัตน์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้