เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
สำนักงานอธิการบดีขึ้น ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ในการประชุมในครั้งนี้มี นายอธิชาติ บุญญยศยิ่ง 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้