Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
สำนักงานอธิการบดีขึ้น ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ในการประชุมในครั้งนี้มี นายอธิชาติ บุญญยศยิ่ง 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.