เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
คุณพ่อบุญเลิศ พรมสิทธิ์ บิดาของ นายประคอง พรมสิทธิ์ และในการนี้ทางเจ้าภาพจะทำการ
ฌาปนกิจศพ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ เมรุบ้านโนนดั่ง ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ในเวลา 16.00 น.