เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี
มีการบรรยายพิเศษ "เรื่อง นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการจ้างคนพิการในหน่วยงานของรัฐ" โดย
นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ มีการอภิปรายจากผู้แทน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ,ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ,ผู้แทน
กรมการจัดหางาน ,ผู้แทนส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง "กฎหมายและแนวทางการจ้างงาน
คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2556" และ "แนวทางในการส่งเสริมการจ้างคนพิกาารในหน่วยงานของรัฐ" โดยนายบุญธาตุ โสภา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ