-------------------


       เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้นำช่างตัดสูท มาวัดสัดส่วน
ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ เพื่อตัดสูทสวัสดิการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรเดิมที่มี
ความประสงค์ที่จะตัดสูทเพิ่ม โดยทำการวัดสัดส่วนให้กับบุคลากร ณ ชั้น 2 หน้าห้องงานบริหารบุคคล สำนักงาน
อธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550