-------------------


       เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับรายงานตัวบุคลากรที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 คน นิติกร จำนวน 1 คน  และปฐมนิเทศย่อย
ให้กับบุคลากรดังกล่าว ในการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศย่อย ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ประกาศิต
อานุภาพแสนยากร อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่บุคลากรที่บรรจุใหม่ และมี ดร.เจษฎา ชาตรี  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ให้คำแนะนำและชี้แจงการปฏิบัติ 
หน้าที่ในมหาวิทยาลัย