เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 งานบริหารบุคคลได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
"รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ครั้งที่ 6" ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อวางแนวทางการในดำเนินโครงการดังกล่าวในปี 2559 และในการประชุมครั้งนี้
มี ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้