เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. งานบริหารบุคคลได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563 เพื่อเตรียมจัดเตรียมข้อมูลและแนวทางการจัดทำข้อมูล
ให้กับคณะกรรมการจัดทำกรอบดังกล่าว โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีตัวแทนคณะกรรมการ จาก 5 คณะ
2 สำนักและ 1 หน่วยงานเทียบเท่าและโครงการพิเศษ โดยในการประชุมครั้งนี้ มี ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี
เป็นประธานในการจัดประชุมในครั้งนี้ และการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทวี  กองศรีมา  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550