tra

พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

 พระราชบัญญัติ

     pdf button   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

     pdf button   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547

     pdf button   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

     pdf button   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

     pdf button   เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.2556

     pdf button   เรื่อง การกำหนดภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

     pdf button   เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2551

     pdf button   เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

     pdf button   เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
           และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
    pdf button    เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและแบ่งส่วนงานภายในเป็นงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.2563

      pdf button     เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

     pdf button   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550(ยกเลิก)

     pdf button   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551(ยกเลิก)

     pdf button   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553(ยกเลิก)

     pdf button   ้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558(ยกเลิก)

       pdf button   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

     pdf button   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การบริหารบุคคล พ.ศ. 2550

     pdf button   ้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย วินัยและการดำเนินการทางวินัย
           ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
 

     pdf button   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

       pdf button   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

       pdf button   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2563