ดาวน์โหลดรายละเอียดที่แนบมาด้วย
1. แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบาย     2. แบบประเมินความเสี่ยง  

-------------------------