คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ 375/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562


 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่