Get Adobe Flash player

ปฏิทินการปฏิบัติงานในโครงการ กศ.บป. และโครงการพิเศษ 
ภาคเรียนที่ 2/2560

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.