คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและโครงการพิเศษ
   ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558

     ดาวน์โหลดคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ ๐๐๐๗๔๖/๒๕๕๙
    ดาวน์โหลดคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ ๐๐๐๗๔๖/๒๕๕๙ (แก้ไข้หน้าที่ ๑)