tra

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

     pdf button   คู่มือ (ตัวอย่างจาก มรภ.พิบูลสงคราม)
     pdf button   แบบฟอร์ม (ทั่วไป)
     pdf button   แบบฟอร์ม (วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ)
     pdf button   แบบฟอร์ม (อำนวยการ/บริหาร)

 แบบประเมินค่างาน
     pdf button   บบประเมินค่างาน
     pdf button   ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน