Get Adobe Flash player

tra 

ชื่อหน่วยงาน :   งานบริหารบุคคล (ชั้น 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่อยู่ :   319 ถนนไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ :   0-4564-3600 ต่อ 9201 - 9203
E - mail :
Website :   www.staff.sskru.ac.th


tra

เอกสารการประเมินพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ประจำปีงบประมาณ 2561 

------------------------------------

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการประเมิน

 

          1. แจ้งปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

          2. แบบฟอร์มการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย

                 2.1 สายวิชาการ

                        2.1.1 ประกาศเกณฑ์ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2559
                        2.1.2 ประกาศเกณฑ์ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2561

                        2.1.3 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)
                        2.1.4 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)

                 2.2 สายสนับสนุน

                        2.2.1 คู่มือการประเมิน
                        2.2.2 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ)
                        2.2.3 แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)

                 2.3 พนักงานราชการ

                        2.3.1 สายปฏิบัติการ

                               - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรที่มีรายชื่อดังกล่าวรับบัตรประกันสังคม

ได้ที่งานบริหารบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

 

 

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.