Get Adobe Flash player

tra

ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)

 

 ขั้นตอนการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

pdf button

ตำแหน่งประเภท ผู้บริหาร

pdf button

 ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

 ขั้นตอนการประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน

pdf button

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

pdf button

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ

 ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงาน
   มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

pdf button

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2556

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2557

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2557

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2557

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2567

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การกำหนดโครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก หรือ ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ฯ

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การกำหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ฯ พ.ศ. 2565

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การกำหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ฯ (เฉพาะตำแหน่ง) พ.ศ. 2565

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2565

pdf button ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ 2)
pdf button ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานที่แสดงความเป็นชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และแบบประเมินสำหรับกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
pdf button ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครข้าราชการและหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ (ฉบับที่ 2)

  

pdf button

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2565 (เฉพาะตำแหน่ง) ฉบับที่ 2

 

 

 

 

buttonNew

 

 pdf button คู่มือปฏิบัติงานหลัก"การแต่งตั้งข้าราชการและหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ"
pdf button วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ไม่ผ่านการประเมิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
pdf button ผลงานเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณหนังสือรับภายในและภายนอก งานธุรการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
pdf button ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.