เรอง รายชอวารสารทางวชาการ สำหรบการเผยแพรผลงานทางวชาการ