การรบทราบวารสารทางวชาการสำหรบการเผยแพรผลงานทางวชาการ