บุคลากรที่มีรายชื่อดังกล่าวรับบัตรประกันสังคม

ได้ที่งานบริหารบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี