tra

มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
---------------------

 ตำแหน่งประเภท วิชาการ (มาตรฐาน)

 ศาสตราจารย์  (มาตรฐานฯ)
 รองศาสตราจารย์  (มาตรฐานฯ)
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  (มาตรฐานฯ)
 อาจารย์  (มาตรฐานฯ)
 นักธรณีวิทยา  (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ , ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ ,เชี่ยวชาญ)
 ภัณฑารักษ์  (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ , ชำนาญการ , ชำนาญการพิเศษ ,เชี่ยวชาญ)


----------------------------------------------------------------

ตำแหน่งประเภท บริหาร (มาตรฐาน)

 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  (มาตรฐานฯ , มาตรฐานใหม่)
 ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  (มาตรฐานฯ , มาตรฐานใหม่)

----------------------------------------------------------------

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 วิศวกรเครื่องกล (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))
 วิศวกรไฟฟ้า (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))
 วิศวกรโยธา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))
 สถาปนิก (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ , ปฏิบัติการ (ใหม่))

----------------------------------------------------------------

ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นิติกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 บุคลากร  (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักวิชาการพัสดุ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักวิชาการสถิติ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักวิเทศสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักตรวจสอบภายใน (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักประชาสัมพันธ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 วิศวกร (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักวิชาการช่างศิลป์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักวิชาการศึกษา (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 บรรณารักษ์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักวิจัย (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 เจ้าหน้าที่วิจัย (มาตรฐานฯ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักเอกสารสนเทศ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 นักสังคมสงเคราะห์ (มาตรฐานฯ , เชี่ยวชาญพิเศษ , เชี่ยวชาญ , ชำนาญการพิเศษ , ชำนาญการ , ปฏิบัติการ)
 ครู (มาตรฐานฯ , ปฏิบัติการ)

----------------------------------------------------------------

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงาน)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี  (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน)
 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (มาตรฐานฯ  , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 ช่างภาพ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 ช่างพิมพ์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 ช่างศิลป์ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 ช่างเขียนแบบ (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 ช่างไฟฟ้า (มาตรฐานฯ ,ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรฐานฯ ,ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 ช่างเทคนิค (มาตรฐานฯ ,ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ (มาตรฐานฯ ,ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน )
 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (มาตรฐานฯ ,ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 นายช่างโยธา (มาตรฐานฯ , ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)
 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (มาตรฐานฯ ,ชำนาญงานพิเศษ , ชำนาญงาน , ปฏิบัติงาน)