ดาวน์โหลดแบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)

    แบบรับรองลักษณะการเผยแพร่ตำรา

    แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ

    ดาวน์โหลดปกเอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

    บันทึกส่งผลงาน เสนอคณบดี

    บันทึกส่งผลงาน เสนอคณะกรรมการ

    แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ